VIRALAN KYLÄYHDISTYS RY.

  Hallitus 2020:

puheenjohtaja  Jyri Vienonen

varapuheenjohtaja  Titta Suokas
sihteeri  Auvo Taponen
rahastonhoitaja  Maire Sillanpää
hallituksen jäsen  Hannele Jaatinen
hallituksen jäsen  Antti Sokka
hallituksen jäsen  Tuomo Salmi

Ota yhteyttä: viralankylayhdistys@gmail.com 

  Työryhmät:

*  Uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan

Hallituksen ja työryhmien jäsenet ovat kiitollisia kaikenlaisista ideoista, joten ota reilusti yhteyttä vaikka pienissäkin asioissa!

  Sivun sisältö:

 

Viralan kyläyhdistyksen säännöt 

1 §
Yhdistyksen nimi on Viralan kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikkana on Janakkalan kunta.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on Viralan kylän asukkaiden yhteisten etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen, perinteiden vaaliminen sekä kaikinpuolinen hyvinvoinnin edistäminen kylässä.

3 §
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä talkoita, antamalla lausuntoja ja tekemällä anomuksia viranomaisille, järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ja toimimalla muilla samantapaisilla keinoilla kyläläisten parhaaksi.

4 §
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, huvitilaisuuksia, arpajaisia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

5 §
Yhdistyksen jäsenenä voi olla kuka tahansa Viralan kylän asukas. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

6 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen vuosikokous valitsee. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuosittain erovuorossa.
Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin.

7 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä niin vaatii. Kokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

8 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varapuheenjohtajan kanssa.

9 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen vuosikertomus sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

10 §
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu vuosikokouksen päättämässä sanomalehdessä.

11 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 §
Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:
1.  Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen vuosikertomus.
2.  Esitetään edellisen vuoden tilit sekä tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta.
3.  Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja.
4.  Valitaan ne hallituksen jäsenet joiden paikat erovuoroisuuden perusteella tulevat täytettäviksi.

13 §
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
 

 

    Viralan kyläsuunnitelma (vanha)
 

Tutustu uudistettuun kyläsuunnitelmaan [tästä]

Historiasta tulevaisuuteen

Nyt paperille on saatu laajamittainen kyläsuunnitelma, joka pitää sisällään niin Viralan kylän historiikkia kuin tulevaisuuttakin. Suunnitelmassa esitellään kylän synty alkaen vuodesta 1435, jolloin kylä mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran. Siinä kerrotaan myös kartanon, koulun ja myllyn vaiheista. Myllystä on tietoa jo 1500-luvun alusta. Oma kansakoulurakennus valmistui Viralaan 1912. Työväenyhdistys perustettiin Viralaan 1908 ja Urheiluseura Viralan Wauhti syntyi 1932.

"Virala tänään" -otsikon alla kerrotaan kylän tämän hetken tilanne väestöpohjaa, elinkeinoja ja palveluja myöten, sekä esitellään asukaskyselyn pohjalta laadittu yhteenveto.

Kyläyhdistyksessä toimii tällä hetkellä kuusi työryhmää, joiden kokoonkutsujat mieluusti ottavat vastaan ideoita ja kommentteja.

  1. Kylähistoria-ryhmä
  2. Vapaa-aika-ryhmä
  3. Kouluryhmä
  4. Kylän raitti -ryhmä
  5. Kylälehti-ryhmä

 

Takaisin